MANITOU 4 technika własna na płótnie 30x40cm 2000
MANITOU 4 own technique on canvas 30x40cm 2000