MIASTO 3 technika własna na płótnie 27x40cm 1998
THE TOWN 3 own technique on canvas 27x40cm 1998