MIASTO 2 technika własna na płótnie 30x40cm 1997
THE TOWN 2 own technique on canvas 30x40cm 1997