MIASTO 1 technika własna na płótnie 27x40cm 1997
THE TOWN 1 own technique on canvas 27x40cm 1997