MIASTO 7 technika własna na płótnie 28x40cm 2000
THE TOWN 7 own technique on canvas 28x40cm 2000