MANITOU 5 technika własna na płótnie 29x40cm 2000
MANITOU 5 own technique on canvas 29x40cm 2000