MANITOU 3 technika własna na płótnie 29x40cm 1999
MANITOU 3 own technique on canvas 29x40cm 1999