MANITOU technika własna na płótnie 29x40cm 1999
MANITOU own technique on canvas 29x40cm 1999